طرح های در دست مطالعه(سال99)

 

1-بازنگری طرح جامع فاضلاب تهران

 

2-مطالعات مرحله اول تصفیه خانه های فاضلاب شمالغرب و جنوبغرب تهران

 

3-مطالعات مرحله اول تصفیه خانه فاضلاب خرگوش دره، دستواره، ورداورد و غرب دریاچه منطقه 22 تهران

 

4- مطالعات مرحله اول تصفیه خانه های فاضلاب لویزان و سرخه حصار تهران

 

5-انجام خدمات EMP شبکه فاضلاب تهران

 

6-مطالعات پیوست سلامت برای تصفیه خانه های فاضلاب تهران

 

7-مطالعات پدافند غیر عامل تصفیه خانه های فاضلاب شمالغرب، جنوبغرب و خرگوش دره تهران

 

8-مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی تصفیه خانه های فاضلاب شهر تهران

   

9-مطالعات مربوط به طراحی و ساخت ساختمان مدیریت بحران در تصفیه خانه فاضلاب زنجان تهران

 

10-مطالعات مربوط به بانگری خطوط انتقال منطقه 21 شهرداری تهران

 

11-طراحی کامل ساختمان آزمایشگاه مرجع فلاضلاب شامل معماری، سازه و تاسیسات مکانیکی و برقی

 

12-مطالعات ژئوتکنيک خط انتقال منطقه 21 منتهی به تصفیه خانه فاضلاب شمالغرب تهران

 

13-مطالعات مربوط به خط تونل و  بای پس تونل فاضلاب غرب تهران

 

14-طراحی شبکه باقی مانده منطقه یک شهرداری تهران

 

15-مطالعات مربوط به ایستگاه پمپاژ اسلام آباد نظامی و شهرک بهشتی

 

16-بازنگری بخش فاضلاب نشریه شماره 303 سازمان برنامه و بودجه کشور

 

17-مطالعات طرح لرزه ای مربوط به خطوط با قطر بالای 1000 میلیمتر

 

18-مطالعات فاضلاب منطقه 22 تهران و الباقی شبکه فاضلاب تهران