پیش بینی برنامه های اجرایی و اجرا شده شرکت فاضلاب تهران

(در صورت تحقق اعتبار مربوطه) 

 

١

 

اجرای شبکه های فرعی واصلی فاضلاب

 

برنامه ای

اجرای 250.6 کیلومتر از محل اعتبارات منابع داخلی  

 

٢

 

اجرای خط انتقال و تونل فاضلاب رو

 

برنامه ای

١- اجرای 5 کیلومتر از محل اعتبارات منابع داخلی

2-اجرای 3.3 کیلومتر  از محل اعتبارات بانک توسعه اسلامی( پروژه تونل فاضلاب رو غرب تهران ) 

( جمعا" 8.3 کیلومتر") .

 

 

 

 

٣

 

 

 احداث

تصفیه خانه های فاضلاب

 

 

 

برنامه ای

شامل :

١- اجرای 30% از تصفیه خانه فاضلاب غرب (فیروز بهرام مدولهای 1تا4 )  از محل اعتبارات بانک توسعه اسلامی

٢_ اجرای 5%  تصفیه خانه جنوب غرب تهران از محل اعتبارات بانک توسعه اسلامی

٣_ اجرای 25% از طرح توسعه و ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب شهرک قدس (شهرک غرب )  از محل BOT

4_  اجرای 1% از تصفیه خانه فاضلاب لویزان از محل اعتبارات BOT خود گردان 

5- اجرای 5% از تصفیه خانه فاضلاب شمال غرب از محل اعتبارات ماده 56

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.