پیش بینی برنامه های اجرایی و اجرا شده شرکت فاضلاب تهران

(در صورت تحقق اعتبار مربوطه) 

 

١

 

اجرای شبکه های فرعی واصلی فاضلاب

 

برنامه ای

اجرای 200 کیلومتر از محل اعتبارات منابع داخلی  

 

٢

 

اجرای خط انتقال و تونل فاضلاب رو

 

برنامه ای

١- اجرای 7,9 کیلومتر از محل اعتبارات منابع داخلی

2-اجرای 2 کیلومتر  از محل اعتبارات بانک توسعه اسلامی( پروژه تونل فاضلاب رو غرب تهران ) 

( جمعا" 9,9 کیلومتر") .

 

 

 

 

٣

 

 

 احداث

تصفیه خانه های فاضلاب

 

 

 

برنامه ای

شامل :

١- اجرای 30% از تصفیه خانه فاضلاب غرب (فیروز بهرام مدولهای 1تا4 )  از محل اعتبارات بانک توسعه اسلامی