پیش بینی برنامه های اجرایی و اجرا شده شرکت فاضلاب تهران در سال 1395

(در صورت تحقق اعتبار مربوطه) 

 

١

 

اجرای شبکه های فرعی واصلی فاضلاب

 

برنامه ای

1-اجرای 363.3 کیلومتر از محل اعتبارات منابع داخلی

2-اجرای 65.9 کیلو متر از محل اعتبارات شبکه فاینانس خارجی  

3-اجرای 21.1 کیلو متر از محل اعتبارات کارخانه  

4-اجرای 60 کیلو متر از محل اعتبارات منطقه 22 شهرداری

( جمعا" ٥10 کیلومتر) .

اجرا شده

اجرای ١08 کیلومتر خطوط فرعی و اصلی از منابع داخلی تا پایان تیرماه 95

 

٢

 

اجرای خط انتقال و تونل فاضلاب رو

 

برنامه ای

١- اجرای 3 کیلومتر از محل اعتبارات منابع داخلی-فنی

2- اجرای 5 کیلومتر از محل اعتبارات منابع داخلی-پدافند

3-اجرای 4 کیلومتر  از محل اعتبارات بانک توسعه اسلامی( پروژه تونل فاضلاب رو غرب تهران )

4- اجرای 3.3 کیلومتر  از محل اعتبارات منابع عمرانی

( جمعا" 15.3 کیلومتر) .

اجرا شده

١- اجرای 0.92 کیلومتر از محل اعتبارات منابع داخلی-فنی

٢-  اجرای 0.18 کیلومتر از محل اعتبارات بانک توسعه اسلامی (پیشرفت 23.52% پروژه تونل فاضلابرو غرب تهران)

 

 

 

 

٣

 

 

 احداث

تصفیه خانه های فاضلاب

 

 

 

برنامه ای

شامل :

١- اجرای ٢0% از تصفیه خانه فاضلاب غرب (فیروز بهرام مدولهای 1تا4 )  از محل اعتبارات بانک توسعه اسلامی

٢_ اجرای 5%  تصفیه خانه جنوب غرب تهران از محل بیع متقابل

٣_ اجرای ٣٠% از طرح توسعه و ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب شهرک قدس (شهرک غرب )  از محل BOT

٤- اجرای  ١0% از تصفیه خانه فاضلاب منطقه ٢٢ از محل شهرداری منطقه 22 تهران .

٥_ اجرای 1٠% از تصفیه خانه فاضلاب شوش از محل  بیع متقابل

٦_ اجرای ١5% از تصفیه خانه سرخه حصار-منطقه٤  از محل BOT

٧_ اجرای ٢0% از واحدهای ٧ و ٨ تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران از محل بیع متقابل

٨- اجرای 5% از تصفیه خانه لویزان از محل BOT

9- اجرای 5%  تصفیه خانه شمال غرب تهران از محل بیع متقابل


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ ۱۳:۴۰
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.