آئین نامه های شورای عالی فنی

آئین نامه های شورای عالی فنی:

کد طبقه بندی

عنوان

1/100 

 آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها

 2/100

 آیین نامه و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاه ها

 3/100

 آیین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاه ها

 4/100

آیین نامه علایم ایمنی در کارگاه ها

 5/100

 آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

 6/100

 آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری

 7/100

 آیین نامه نحوه تشخیص و تایید مشاور فنی و خدمات ایمنی

8/100

 آیین نامه وسایل حفاظت انفرادی

9/100

 آیین نامه کارهای سخت و زیان آور

10/100

 آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور

11/100

 دستورالعمل اجرایی کارهای سخت و زیان آور

12/100

 قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور

13/100

 آیین نامه حفاظتی تأسیسات و وسایل الکتریکی در کارگاه ها

14/100

 آیین نامه حفاظتی حمل دستی بار

15/100

 آیین نامه و مقررات ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق دار

16/100

 آیین نامه ایمنی سیستم اتصال زمین (ارتینگ)

17/100

 آیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم

18/100

 آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها

19/100

 آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

20/100

 آیین نامه حفاظت حمل و نقل ، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع

21/100

 آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه های دستی

22/100

 آیین نامه کارگاه های ساختمانی

23/100

 آیین نامه ایمنی مخازن آب و استخرها

24/100

 آیین نامه حفاظت ایمنی در آزمایشگاه ها

25/100

 آیین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب

26/100

 آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان


تاریخ بروزرسانی : ۴ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۲۱