HSE

"دوباره آسمانی آبی"

آب، هوا و خاک، این سه عنصر حیاتی را ارج نهیم.

"روز هوای پاک گرامی باد."


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۱۰

HSE

در HSE روش های مراقبت جمعی بایستی بر مراقبت های فردی انگاشته شود.


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۱۱

HSE

 فرآیند شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، اولین قدم در تصمیم گیری انجام هر نوع کار و فعالیت اجرایی محسوب می گردد.

 

تاریخ بروزرسانی : 01 آبان ۱۳۹۳ 16:15

HSE

 سیزده اکتبر روز جهانی کاهش خطرپذیری: فرهنگ سازی، پیشگیری و آمادگی در برابر حوادث طبیعی مساوی است با کاهش خطرپذیری.

 

تاریخ بروزرسانی : 22 مهر ۱۳۹۳ 11:04

HSE

کاهش پیامدهای نامطلوب حوادث جانی، مالی و محیط زیست هدف ماست.

تاریخ بروزرسانی : 07 مهر ۱۳۹۳ 14:30

HSE

یکی از عمده ترین عوامل تأثیرگذار بر وضعیت اقتصادی سازمان، شرایط و اعمال ناایمن از جمله انجام کار توسط پرسنل فاقد صلاحیت و عدم آموزش می باشد. 

تاریخ بروزرسانی : 20 شهریور ۱۳۹۳ 12:24

HSE

کلیه لوازم حفاظت فردی تهیه شده بایستی متناسب با خطرات مشخص شده در کار بوده و با استانداردهای مربوطه همخوانی داشته باشد.

  

تاریخ بروزرسانی : 25 مرداد ۱۳۹۳ 13:20

HSE

آلودگی محیط زیست، یعنی توقف تدریجی زندگی.

 

تاریخ بروزرسانی : 15 خرداد ۱۳۹۳ 09:٠٤

HSE

رعایت مقررات ایمنی و بهداشت باید امری حتمی در انجام کلیه فعالیتها محسوب گردد.

 

تاریخ بروزرسانی : 03 خرداد ۱۳۹۳ 10:54

HSE

  بازرسی دوره ای، تجزیه و تحلیل خطر، ارزیابی ها، ممیزی ها، انتخاب تجهیزات حفاظت فردی از جمله کنترل های اجرایی در مدیریت ایمنی می باشند.

 
تاریخ بروزرسانی : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۱:۰۳

HSE

سازمان جهانی بهداشت (WHO) برای محیط کار سالم یک تعریف پیشنهاد داده است (February 2010):

محیط کار سالم، محیطی است که مدیران و کارکنان برای بهبود مستمر فرآیندها همکاری می کنند؛ تا سلامت، ایمنی و احساس خوب بودن کارکنان را حفظ کرده، ارتقا داده و محیط کار را مبتنی بر نیازهای شناسایی شده زیر پایدار نمایند:

  • نگرانی های سلامت و ایمنی در محیط کار
  • نگرانی های سلامت، ایمنی و احساس خوب بودن در محیط روانی - اجتماعی کار شامل سازماندهی کار و فرهنگ محیط کار
  • منابع سلامت شخصی در محیط کار

شیوه هایی برای جلب مشارکت های اجتماعی در ارتقای سلامت کارکنان، خانواده های ایشان و دیگر اعضای اجتماع 

HSE

هدف مدل کار سالم این است که فرهنگی را ایجاد نماید که نیازهای فردی و سازمانی برای ارتقای سلامت و ایمنی را برآورده سازد و برای آن ها ارزش قائل شود.

HSE

علل حوادث، عمدتاً ناشی از وجود زنجیره ای از شرایط ناایمن و اعمال ناایمن می باشد.

HSE

مهمترین اصل در انجام کار ایمن شناسائی خطرات محیط کار و محیط های مجاور می باشد.

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.