اطلاعیه مهم: ویژه همکاران حجمی و پیما‌ن‌کاری/ زمان‌ آزمون تغییر حالت اشتغال اعلام شد

 

اعلام موارد و برنامه زمان بندی مربوط به آزمون تغییر حالت اشتغال ویژه همکاران حجمی و پیمان‌کاری پیرو اعلام شرکت مهندسی آبفای کشور:

اطلاع رسانی اطلاع رسانی

 

این طرح شامل چه کسانی می‌شود:

مشمول مشمول چه کسانی می‌شود